PAHKAMAAN SÄÄNNÖT

Tervetuloa Pahkamaan ampumaradalle!

Yleistä

Pahkamaan ampumarata-alue on alue, joka on tarkoitettu pienikaliiperisilla aseilla suoritettaviin koulu-, haulikko-, hirvirata- ja luodikkoammuntoihin sekä ampumakilpailuihin ja kilpa-ammunnan harjoitteluun. RAM on radan käyttäjä, muita käyttäjiä ovat poliisi ja rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat.

Toiminnasta ampumarata-alueella vastaa LAPITR JA 1.1.2015 lukien JPr. Lapin Ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan vuonna 2009) ampumatoimintaan. RAM hallinnoi luodikko- ja hirviratoja, joilla on ampumaetäisyydet 100 m ja 75 m, sekä haulikkoratoja, joilla ovat skeet- ja trapradat. Muut radat ovat LAPITR:n ja 1.1.2015 lukien JPr:n hallinnoimia siten, että Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot ry saa käyttää näitä pistooli-, pienoiskivääri- ja molempia rynnäkkökivääriratoja silloin kun ne eivät ole sotilaskäytössä. RAM hallinnoimien luodikko-, hirvi- ja haulikkoratojen käyttöoikeus on myös Rovaniemen varuskunnan henkilöstöllä silloin, kun radat ovat vapaana.

Kaikkien alueella liikkuvien on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Ampujalla on korvausvelvollisuus tuottamuksellaan aiheuttamasta vahingosta. Siviiliaseilla ammuttaessa on noudatettava Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen Metsästäjäliitto ry:n ampumasääntöjä. Nämä käytännön ohjeet ovat voimassa kaikilla radoilla. Ohjeet perustuvat Pahkamaan ampumarata-alueen johtosääntöön, joka säätää kaikkea alueella tapahtuvaa ampumatoimintaa sekä SAL mallisääntöihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kurinpitotoimiin, seurasta erottaminen ja vahingonkorvausvastuuseen joutuminen ovat vakavimmasta päästä, erityisesti, jos laiminlyönnistä seuraa supistuksia tai rajoituksia näihin RAM käyttöoikeuksiin.

Pahkamaan ampumaradan aukiolo

Ampumarataa saa käyttää arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00-21.00 välisenä aikana pois lukien juhlapyhät ja niiden aatot (juhannus, joulu, pääsiäinen). RAM harjoitusten, kilpailujen ja ampumakokeiden sijoittuessa viikonlopuille, RAM hankkii etukäteen luvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset siten, että toiminta on mahdollista arkilauantaisin yleensä klo 9.00 – 20.00 ja pyhäpäivinä yleensä klo12.00 – 20.00. Ammunta muina aikoina on ehdottomasti kielletty.

Ammunnan valvontaa hoitavat RAM nimeämät valvojat ja koko ampumarata-alueen valvontaa ampumaradan hoitaja aukioloaikoina sekä varuskunnan vartiosto ympäri vuorokauden.

Ampuja voi ajaa suoraan radoille. Tullessaan radalle on nostettava varolippu, kirjattava ampujan nimi, merkattava seuramme nimi = RAM ja oma nimi, ammunnan aloitus, ammutut laukaukset ja lopetettuaan ammunnan päättymisaika ratakohtaiseen ”Käyttöilmoitus” tekstillä varustettuun vihkoon (RAM:in haulikko- hirvi- ja luodikkoradat) tai lomakkeelle (pistooli-, pienoiskivääri- ja rk-radat) ja laskettava varolippu alas. Tarvittaessa on kätevintä osoittaa RAM-jäsenyys toimitetulla jäsenkortilla, lisäksi henkilöllisyys pitää pystyä todistamaan esim. ajokortilla. Yleisillä harjoitusvuoroilla, tapahtumissa, kilpailuissa ja ammuntakokeissa nämä toimenpiteet tehdään RAM-valvojien toimesta.

Autojen pysäköinti on sallittu vain osoitetuille paikoille. Sotilasajoneuvojen, myös hälytysvauhtinen, läpikulku on aina oltava esteetön.

Ratakohtaisesti on näytetty sinisissä tauluissa, mitkä ammunnat on sallittu ja kielletty.

Pahkamaalle on määritelty katuosoitteet seuraavasti:

 • Pahkamaantie 215 Toimitalo , hirvi- ja luodikkorata
 • Pahkamaantie 217 Haulikkoradat
 • Pahkamaantie 223 Pistoolirata 25 m
 • Pahkamaantie 231 Pienoiskiväärirata 50 m
 • Pahkamaantie 243 RK1 150 m
 • Pahkamaantie 245 RK2 150 m

Ampumaradan järjestyssäännöt

 1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi ratakohtaisia sääntöjä sekä niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan, sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.
 2. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ensisijassa RAM ry:n hyväksymät / määräämät valvojat sekä sotilashenkilöt. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
 3. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa valvotusti urheiluammuntaa RAM ry:n jäsenet ja varuskunnan väki. RAM- jäsenen, joka haluaa käyttää luotiratoja, on suoritettava kulloinkin voimassa oleva vuosittainen ratamaksu.
 4. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.
 5. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty, ja ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
 6. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana (patruunat poistettuna), lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.
 7. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.
 8. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 9. Radan teknillisiä laitteita saavat asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ne henkilöt, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 10. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.
 11. Kuulosuojien käyttö on välttämätöntä, myös ammuntaa seuraavilla.
 12. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana ja skeet-kilpailuissa ne ovat pakolliset. Pistooli- ja practical- lajeissa ao. lajin sääntöjen mukaan.
 13. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
 14. Sarjatuliaseilla ampuminen on kielletty kaikilla radoilla.
 15. Ampujalla tulee olla voimassaoleva SAL-lisenssi tai metsästyskortti, joka on tarkoitettu harjoittamansa lajin vakuutusturvaksi. Practical-ammunnassa vaaditaan lisäksi TA-kurssi.
 16. Harjoitusammunnan ollessa meneillään on RAM-jäsenellä mahdollisuus tulla mukaan. Jäsenellä ei ole oikeutta kieltää tai estää toista jäsentä osallistumasta tällaisessa tilanteessa. Tällöin sovitaan paikallaolijoiden kesken kuka toimii ammunnanjohtajana. Ammunnanjohtajan tehtävät ao. lajin SAL- tai SML- säännöissä.
 17. Ammunnanjohtaja on oikeutettu poistamaan radalta ampujan, joka vaarantaa muiden ampujien turvallisuuden. Toimenpiteestä tulee tehdä ilmoitus seuran johdolle, jos on jouduttu näin menettelemään.
 18. Ampujan velvollisuus on käsitellä ammunnassa syntyneet jätteet ja kierrätykseen kelpaavat materiaalit. Kaikilla radoilla on asianmukaiset sekajäte- pahvin- ja kartonginkeräyspisteet.

Haulikkoradoilla huomioitavaa

 1. Parkkipaikalla oleva lippu on aluelippu, jota käytetään aina kun haulikkoradoilla ammutaan.
 2. Kun 1. skeetradalla ammutaan riittää tämän aluelipun käyttö.
 3. Kun ammutaan 2. ja 3. (traprata), radoilla käytetään lisäksi ratakohtaista lippua , joka on 2. ja 3. ratojen välissä.
 4. Käyttöilmoituspisteitä on kaksi: yksi 1. skeetrataa varten ja toinen 2. ja 3. ratoja varten.
 5. Käyttöilmoituksen lisäksi myös heittimien alku- ja loppulukemat kirjataan ja kuitataan.
 6. Kun radat eivät ole käytössä, katkaistaan virta pääkytkimestä.
 7. Skeetradoilla suurin sallittu haulikoko on 2 mm ja trapradoilla 2.4 mm.
 8. Käsiheittimien käyttö on kielletty.
 9. Useamman henkilön harjoitellessa yhtä aikaa, on yhden ampujista toimittava ammunnanjohtajana.
 10. Haulikkoradoille ei ole erillistä ratamaksua, vaan se sisältyy kiekkohintoihin.
 11. Varuskunnan väellä on mahdollisuus saada kiekot RAM-jäsenhintaan tai toimittaa heittimien alku-loppulukemien erotuksen osoittama määrä kiekkoja. Näistä toimitetuista määristä tulee tehdä merkintä laskurilukemien kirjauksien yhteyteen.

Luodikko- ja hirviradoilla huomioitavaa

 1. Tapahtumissa, joissa on näyttösuojassa henkilöitä, on käytettävä varolippua myös ao taulualueella. Pv ohje: Ampumaradan näyttösuojassa olevan henkilöstön on suojattava kuulonsa vähintään tulppasuojaimilla ja silmänsä suojalaseilla.
 2. Ammunta on sallittu vain ampumapaikoilta. Välimatkoilta ja koppien vierestä ampuminen on kielletty, koska yläkulissit eivät silloin suojaa.
 3. Taulujen sijoittaminen on sallittua vain taululaitteisiin. Penkkoihin, etumaastoon tai muihin tukirakenteisiin kiinnitys on kielletty.
 4. Invapaikoille (2 kpl) ajoneuvolla tuleminen ja sieltä lähtö huoltoreitin kautta ei ole mahdollista ammunnan aikana. Ammunnanjohtaja vastaa tästä liikennöinnistä.
 5. Huoltoreitin puomi pidetään aina alhaalla.
 6. Useamman henkilön harjoitellessa yhtä aikaa, on yhden ampujista toimittava ammunnanjohtajana.

Pistooli- ja pienoiskivääriradoilla sekä rk-radoilla huomioitavaa

 1. Ennen ammunnan aloittamista on nostettava aluelippu (tien päässä oleva tanko) ja lisäksi ratakohtainen lippu.
 2. Käyttöilmoituksena on sotilaslomake, joka täytetään huolellisesti ja toimitetaan ammunnan päätyttyä radalla olevaan postilaatikkoon.
 3. Practical-harjoitusten ja -kilpailujen ammuntoja voidaan suorittaa myös välimatkoilta, kun ne ovat SAL-sääntöjen mukaiset. Näistä ammunnoista vastaa ao. ammunnanjohtaja.
 4. Useamman henkilön harjoitellessa yhtä aikaa, on yhden ampujista toimittava ammunnanjohtajana.

Ram-toimitalon käyttö

 1. Toimitaloa voidaan käyttää RAM-tilaisuuksiin. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm tapahtumat, kilpailut, jaostojen kokoukset, peijaiset, ampuma- ja ajokokeet. Tiloissa on myös naistoimikunnan varastoa, varaosavarastoa liikkuvien radoille ja tauluvarasto.
 2. Muu käyttö on luvanvaraista.
 3. Taloa pidetään lämpimänä vain tarpeellisessa määrin.
 4. Lämmityksen saa kytkeä päälle ja pois vain laitteet tunteva ja niihin perehtynyt.
 5. Keittiö voidaan pitää lukittuna eri avaimella.
 6. Tilaisuuden järjestäjällä on oikeus saada avain käyttöönsä. Pysyvästi luovutettava avain voidaan antaa henkilölle, jonka tehtävät seurassamme sitä edellyttävät.

Ram-valvojat Pahkamaassa

Valvojien henkilökortti on voimassa määräajan ja on uusittava tarvittaessa. Valvontatehtävän päättyessä kortti on palautettava.

Valvojakortin saamisen edellytyksenä on osallistuminen aktiivisesti toimintaan, ao. ratalaitteiden tuntemus, voimassa oleva tuomarikortti (SAL/SML) tai muu todistelu, joka osoittaa, että tuntee aseenkäsittelysäännöt rataolosuhteissa.

Pahkamaan ilmoitustaululla on luettelo valvojista ja yhteystiedot.

Ram-avaimet Pahkamaan radoille

Sopimuksen mukaan avaimia eri radoille on rajoitettu määrä ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti RAM-toimintaa pyörittäville. Lisäksi edellytetään RAM-edustamista sekä SAL- että SML-lajeissa, mikäli kilpailee. Johtokunta päättää avaimista hyvissä ajoin ennen ratakauden alkua ao. jaoston ehdotuksen pohjalta. Käsittelytapa perustuu RAM-sääntöjen kohtaan, jossa määrätään johtokunnan vastuu omaisuuden hoidosta.

Aukioloajat, valvojat yms. tiedot ovat nähtävissä RAM Pahkamaan ilmoitustaululla. Ylläpidosta vastaavat ampumajaostojen vetäjät.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Tuomas Nousiainen
050 3727379

Sihteeri

FACEBOOK